Wherefore art thou, Romio? (async/await based executor)