Tokio Recursion Error

To expand on @naim's comment:

use futures::future::{BoxFuture, FutureExt};

fn recursive() -> BoxFuture<'static, ()> {
  async move {
    recursive().await;
    recursive().await;
  }
  .boxed()
}

(playground)